Government of Nepal

Ministry of Population and Environment

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

राष्ट्रिय जनसङ्ख्या प्रतिवेदन - २०१७ Invitation for application from interested professionals/experts to be nominated as the candidate for Multidisciplinary Expert Panel on Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४, को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण Billions Dreams Project सम्बन्धी सूचना UNFCC, COP 23 (Bonn, Germany) मा माननीय मन्त्री मिथिला चाौधरीज्यूबाट भएकाे सम्बाेधन पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना Updated National Implementation Plan (NIP) शिलवन्दीदरभाउपत्र आव्हानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।६।१८ तेस्राे चाैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समिक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति मौजुदा सूचिमा दर्ता हुनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा आ.ब. २०७४/७५ को सूचि दर्ता सम्बन्धी सूचना प्रेस विज्ञप्ति (विश्व जनस‌ंख्या दिवश, 2074) विश्व जनसंख्या दिवस २०७४ को नारा प्रेस विज्ञप्ति (विश्व वातावरण दिवश, 2074) विश्व वातावरण दिवस २०७४ को नारा " प्रकृतिसँग हाम्रो सम्बन्ध; रहिरहोस् अनन्त " ("I am with Nature") विश्व वातावरण दिवस २०७४ सम्बन्धी छलफल तथा निर्णय वातावरण संरक्षण पुरस्कारका लागि अावेदन माग सम्वन्धी सूचना U.S. Embassy को वायु गुणस्तर मापन सम्वन्धी तथ्यांक प्राप्त गर्ने र US-EPA AirNow Community संग आवद्ध रहने सम्वन्धी समझदारी पत्र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ का संशोधनहरु Request for Expression of Interest (EoI) for the National Migration survey प्रेस विज्ञप्ति ( २०७३ मंसिर २१) राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमाको लागि प्रस्तावित सङ्कटासन्नता र जोखिम लेखाजोखाको मस्यौदा प्रारुपमा सुझाव सङ्कलनको लागि सार्वजनिक सूचना आ.ब. ०७३।०७४. को लागि सूची दर्ता सम्वन्धी विवरण आ.व. २०७२।०७३ को का.स.मू. फारम मूल्यांकन गरिएका मन्त्रालय र अन्तरगत निकायहरुका कर्मचारीहरुको विवरण वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सुझाव समितिमा रहने वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचनाको म्याद थपिएको सम्वन्धमा । स्वाचालित मौसमी केन्द्रका लागि उपकरणहरुको आपूर्ति तथा जडान सम्वन्धी शीलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।४।२०) प्लाष्टिकको झोला उपयोगमा प्रतिवन्ध लगाइएको सम्बन्धि मन्त्रालयको अनुरोध वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सुझाव समितिमा रहने वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना । वातावरण दिवस मुल समारोह समिति वातावरण संंरक्षण पुरस्कारका लागि आवेदन मागसम्बन्धी सूचना EOI Notice GHG Inventory पारमाणविक पदार्थको नियमन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७२ नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा संचालन ) निर्देशिका, २०७१ आ.व. २०७२|७३ को सूची दर्ताको विवरण जोखिम भत्ता व्यवस्थापन कार्यविधि २०७२ EOI for National Policy Specialist(NPS) EbA South Project TOR for National Policy Specialist(NPS) EbA South Project रणनैतिक वातावरणीय मूल्यांकन बारे छलफल सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रविधि पार्क संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२ Notice for Institutional Legal, Gender and Socio- economic Expert for NIP Update

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सुझाव समितिमा रहने वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय

नेपाल सरकार
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौ ।
 
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सुझाव समितिमा रहने वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
 २०७३ श्रावण २०
 
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ६(४) मा व्यवस्था भए बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा राय सुझाव दिनको लागि गठन हुने सुझाव समितिमा वातावरण विज्ञको रुपमा काम गर्न इच्छुक महानुभावहरुले तपसिलमा उल्लेखित प्रावधानहरुको अधीनमा रही यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र रितपूर्वक निम्न ठेगानामा दरखास्त पेश गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ । यस सम्बन्धी जानकारी यस मन्त्रालयको सूचना पाटी र website मा राखिएको व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।
 
आवश्यक कागजात: 
 
(क) वैयक्तिक विवरण
(ख) शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
(ग) कार्य अनुभव सम्बन्धी प्रमाण
(घ) वातावरणीय मूल्यांकन सम्बन्धी तालिम लिएको भए सो सम्बन्धी कागजातको प्रमाण
 
(१) शैक्षिक योग्यता :
 
इन्जिनियरिङ्ग (सिभिल, मेकानिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्ट, हाइड्रोपावर, कृषि, भूगर्भ, माईनिङ्ग, औद्योगिक, वातावरण), स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, अस्पताल व्यवस्थापन, वन विज्ञान, वन्यजन्तु विज्ञान, वातावरण विज्ञान, कृषि विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, जलस्रोत व्यवस्थापन, जलाधार व्यवस्थापन, वातावरण व्यवस्थापन, मानवशास्त्र, ग्रामीण विकास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, पुरातत्व शास्त्र, दीगो विकास, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, वातावरण–अर्थशास्त्र विषयमा नेपाल सरकारद्धारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको ।
 
 (२) कार्य अनुभव :
 
    तल उल्लेखित मध्ये बुँदा (क) वा (ख) वा (ग) अनुसारको कार्य अनुभव भएको विवरण ।
 
(क) माथि उल्लेखित कुनै क्षेत्रगत विषयमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता भई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी वातावरणीय अध्ययन कार्यमा टोली नेता वा टोली सदस्य भई संलग्न रही अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित प्रस्तावक मार्फत सम्बन्धित निकायमा पेश गरेको । 
                
(ख) माथि उल्लेखित कुनै क्षेत्रगत विषयमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता भई नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संघ, संस्थामा कम्तिमा रा.प.तृतीय श्रेणी वा सो सरहको पदमा २ वर्ष प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पुनरावलोकन वा स्वीकृति प्रक्रिया वा शोध कार्यमा संलग्न भई कार्य गरेको ।
                      
 (ग) माथि उल्लेखित कुनै क्षेत्रगत विषयमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरे पछि कम्तिमा २ वर्ष विषयगत क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भएको र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणरवातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सुझाव समितिमा विज्ञको रुपमा रही प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरेको ।
 
(३) दरखास्त बुझाउने ठेगाना: जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं,  सम्पर्क नं. ०१–४२११६३८