नेपाल सरकार

जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल

वातावरण संरक्षण पुरस्कारका लागि अावेदन माग सम्वन्धी सूचना U.S. Embassy को वायु गुणस्तर मापन सम्वन्धी तथ्यांक प्राप्त गर्ने र US-EPA AirNow Community संग आवद्ध रहने सम्वन्धी समझदारी पत्र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ का संशोधनहरु Request for Expression of Interest (EoI) for the National Migration survey मोरक्कोको माराकेसमा सम्पन्न COP22, Side Events र अन्य वैठकहरुमा भएका सम्वोधन तथा निर्णयहरु । मा. जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशीज्यूले जलवायु परिवर्तन सम्वन्‍धी पक्षराष्ट्रहरुको २२ ‍‌औं सम्मेलन (COP22) मिति १६ नोभेम्वर २०१६ मा माराकेस मोरक्कोमा उच्चस्तरीय सत्रमा गर्नु भएको सम्वोधन । प्रेस विज्ञप्ति ( २०७३ मंसिर २१) मा. जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशीज्यूले मिति १३ अक्टोवर २०१६ मा मोनट्रेयल प्रोटोकलको २८ औ पक्ष रास्ट्रहरुको बैठक किगाली, रुवान्डामा गर्नुभएको सम्बोधन राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमाको लागि प्रस्तावित सङ्कटासन्नता र जोखिम लेखाजोखाको मस्यौदा प्रारुपमा सुझाव सङ्कलनको लागि सार्वजनिक सूचना आ.ब. ०७३।०७४. को लागि सूची दर्ता सम्वन्धी विवरण आ.व. २०७२।०७३ को का.स.मू. फारम मूल्यांकन गरिएका मन्त्रालय र अन्तरगत निकायहरुका कर्मचारीहरुको विवरण वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सुझाव समितिमा रहने वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचनाको म्याद थपिएको सम्वन्धमा । स्वाचालित मौसमी केन्द्रका लागि उपकरणहरुको आपूर्ति तथा जडान सम्वन्धी शीलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।४।२०) प्लाष्टिकको झोला उपयोगमा प्रतिवन्ध लगाइएको सम्बन्धि मन्त्रालयको अनुरोध वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सुझाव समितिमा रहने वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना । वातावरण दिवस मुल समारोह समिति वातावरण संंरक्षण पुरस्कारका लागि आवेदन मागसम्बन्धी सूचना EOI Notice GHG Inventory पारमाणविक पदार्थको नियमन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७२ नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा संचालन ) निर्देशिका, २०७१ आ.व. २०७२|७३ को सूची दर्ताको विवरण जोखिम भत्ता व्यवस्थापन कार्यविधि २०७२ EOI for National Policy Specialist(NPS) EbA South Project TOR for National Policy Specialist(NPS) EbA South Project रणनैतिक वातावरणीय मूल्यांकन बारे छलफल सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रविधि पार्क संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२ Notice for Institutional Legal, Gender and Socio- economic Expert for NIP Update

कार्यक्रम

जनसंख्या तथा वातावरणा व्यवस्थापन महाशाखा

कार्यविवरण:

 • जनसंख्या तथा वातावरण नीति, कार्यनीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांङ्कन गर्नेएवं अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुको समन्वय गर्ने,
 • जनसंख्या तथा वातावरण सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, प्रकाशन तथा प्रवर्द्धनको कार्य गर्ने, एवं आवधिक मुल्यांकन तथा समीक्षा सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 • मातहतका कर्मचारीहरुको कामको सुपरीवेक्षण, निर्देशन र कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्ने,
 • प्रत्यायोजित अधिकार वमोजिम कर्मचारीको काज तथा विदा स्वीकृत गर्ने,
 • प्रत्यायोजित अधिकार वमोजिम आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने,
 • वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अध्ययन, स्वीकृति एवं सम्बन्धित कार्य गर्ने,
 • स्वीकृत प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाहरुको अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने तथा शर्तहरुको पालना सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • प्राकृतिक श्रोतमा पर्ने असरहरुको यथेष्ठ मुल्याङ्कन गर्ने, गराउने वा सो सम्बन्धी प्राविधिक राय उपलब्ध,
 • वातावरणीय मापदण्ड विकासका लागि अन्य मुलुकहरुमा अवलम्बन भइसकेका मापदण्डहरुलाई देश भित्र लागू गर्नका लागि प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न सहयोग पुर्याउने,
 • स्थानीय निकायहरुका वातावरण संरक्षण प्राविधिकहरुलाई वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा आवश्यक योजना तयार गरी गोष्ठी, कार्यशाला तथा तालिमको आयोजना गर्ने,
 • उद्योगहरुलाई सोझै वा स्थानीय निकायहरु मार्फत प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र जारी गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग पुर्याउने,
 • प्रदूषण नियन्त्रणका प्रविधि सम्बन्धी सूचनाहरु संकलन गरी उद्योगहरुलाई सूचनाहरु उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • वातावरण संरक्षण कोषबाट गरिने वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी कार्य गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • वातावरण संरक्षण तथा प्रवर्द्धन एवं व्यवस्थापनको लागि वातावरणीय शासन(Environmental Governance) को अवधारण अनुरुप प्राकिृतिक श्रोत एवं साधनको बुद्धिमतापूर्ण प्रयोग गर्नेगरी कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
 • वातावरण संरक्षणका लागि नेपाल सरकार तथा अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसंगको सहयोगमा वातावरण संरक्षण कोष विकास एवं विस्तार गर्नका लागि आवश्यक कार्य गर्ने,
 • वातावरण संरक्षण कोषमा संचित रकमको वातावरण संरक्षणका विविध क्षेत्रहरुमा व्यापक सदुपयोग गर्न आवश्यक कार्य योजना निर्माण गर्ने एवं कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • राष्ट्रको समष्टिगत वातावरणीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने,
 • विभिन्न सम्बेदनशील स्थानहरुमा वातावरणीय ह्रास कम गर्नको लागि आवश्यक औद्योगिक स्थानान्तरण योजना निर्माण गर्ने,
 • विकिरण तथा हानीकारक रसायनको आयात निर्यात नियमनका साथै अन्य क्षेत्रमा भएको प्रयोगबाट जनजीवनमा पर्ने र पर्न सक्ने प्रभाव वारे अध्ययन गरी आवश्यक सुरक्षा प्रणाली अवलम्बनका लागि तथ्यांक संकलन गर्ने र विश्लेषण गर्ने,
 • वातावरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरु United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs), Rotterdam Convention on the International Trade in Hazardous Chemicals, Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal,  The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layerसम्बन्धी केन्द्रविन्दुले गर्नु पर्ने कार्यहरु गर्ने,
 • United Nation Environment Programme (UNEP)केन्द्रविन्दुले गर्नु पर्ने कार्यहरु गर्ने, गराउने,
 • International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD), South Asia Cooperative Environment Programme (SACEP), International Union for Conservation of Nature and natural Resources (IUCN) ,World Wildlife Fund (WWF), South Asia Association of Regional Coperation (SAARC)संग सम्पर्क, समन्वय महाशाखाको रुपमा कार्य गर्ने,
 • जनसंख्या सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु(UNFPA) को राष्ट्रिय सम्पर्क विन्दुको कार्य गर्ने,
 • जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्भेक्षण तथा जनसंख्या पक्षसँग सरोकार रहने अन्य सर्भेक्षण कार्यमा समन्वय तथा सहयोग गर्ने,
 • किशोरकिशोरी तथा युवायुवती सम्बन्धि नीति, कार्यनीति तथा योजना एवं कार्यक्रम तर्जुमा कार्यान्वयन गर्ने,
 • जनसंख्या व्यवस्थापन, जनसंख्या र वसाई सराई (आन्तरीक तथा अन्तराष्ट्रिय) नीति , योजना र कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन एवं अनुगमन गर्ने ।