नेपाल सरकार

जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल

वातावरण संरक्षण पुरस्कारका लागि अावेदन माग सम्वन्धी सूचना U.S. Embassy को वायु गुणस्तर मापन सम्वन्धी तथ्यांक प्राप्त गर्ने र US-EPA AirNow Community संग आवद्ध रहने सम्वन्धी समझदारी पत्र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ का संशोधनहरु Request for Expression of Interest (EoI) for the National Migration survey मोरक्कोको माराकेसमा सम्पन्न COP22, Side Events र अन्य वैठकहरुमा भएका सम्वोधन तथा निर्णयहरु । मा. जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशीज्यूले जलवायु परिवर्तन सम्वन्‍धी पक्षराष्ट्रहरुको २२ ‍‌औं सम्मेलन (COP22) मिति १६ नोभेम्वर २०१६ मा माराकेस मोरक्कोमा उच्चस्तरीय सत्रमा गर्नु भएको सम्वोधन । प्रेस विज्ञप्ति ( २०७३ मंसिर २१) मा. जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशीज्यूले मिति १३ अक्टोवर २०१६ मा मोनट्रेयल प्रोटोकलको २८ औ पक्ष रास्ट्रहरुको बैठक किगाली, रुवान्डामा गर्नुभएको सम्बोधन राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमाको लागि प्रस्तावित सङ्कटासन्नता र जोखिम लेखाजोखाको मस्यौदा प्रारुपमा सुझाव सङ्कलनको लागि सार्वजनिक सूचना आ.ब. ०७३।०७४. को लागि सूची दर्ता सम्वन्धी विवरण आ.व. २०७२।०७३ को का.स.मू. फारम मूल्यांकन गरिएका मन्त्रालय र अन्तरगत निकायहरुका कर्मचारीहरुको विवरण वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सुझाव समितिमा रहने वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचनाको म्याद थपिएको सम्वन्धमा । स्वाचालित मौसमी केन्द्रका लागि उपकरणहरुको आपूर्ति तथा जडान सम्वन्धी शीलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।४।२०) प्लाष्टिकको झोला उपयोगमा प्रतिवन्ध लगाइएको सम्बन्धि मन्त्रालयको अनुरोध वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सुझाव समितिमा रहने वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना । वातावरण दिवस मुल समारोह समिति वातावरण संंरक्षण पुरस्कारका लागि आवेदन मागसम्बन्धी सूचना EOI Notice GHG Inventory पारमाणविक पदार्थको नियमन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७२ नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा संचालन ) निर्देशिका, २०७१ आ.व. २०७२|७३ को सूची दर्ताको विवरण जोखिम भत्ता व्यवस्थापन कार्यविधि २०७२ EOI for National Policy Specialist(NPS) EbA South Project TOR for National Policy Specialist(NPS) EbA South Project रणनैतिक वातावरणीय मूल्यांकन बारे छलफल सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रविधि पार्क संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२ Notice for Institutional Legal, Gender and Socio- economic Expert for NIP Update

कार्यक्रम

दिगो विकास तथा अनुकुलन शाखा

 • दिगो विकास सम्बन्धी नीति, कार्यनीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांङ्कन,
 • दिगो विकास सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, प्रकाशन तथा प्रवर्धनको कार्य गर्ने,

कार्यविवरण:

 • दिगो विकास रणनीति तर्जुमा र क्षेत्रगत नीतिहरुमा यसलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने,
 • दिगो विकासका लागि बजारमा आधारित संरचनाको प्रयोग र विकासमा सहजिकरण गर्ने,
 • जलवायु परिवर्तन अनुकुलन रणनीति तर्जुमा र क्षेत्रगत नीतिहरुमा यसलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने,
 • जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने प्रभावलाई न्यून गर्न, गराउन कार्यहरु गर्ने,
 • राष्ट्रिय अनुकूलन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने,
 • राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना तथा स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांङ्कन तथा तत्सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनको व्यवस्थापन,
 • स्थानिय निकाय तथा अन्य मन्त्रालयसंगको सहकार्यमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धि नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने,
 • जलवायु परिवर्तन अनुकुलन सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राट्रिय स्तरमा गैर सरकारी क्षेत्रबाट भएगरेका तथा हुने कार्यहरुको संयोजन तथा अनुगमन गर्ने,
 • समुदायमा आधारित र पर्या प्रणालीमा आधारित अनुकुलन पद्धति सम्बन्धित अध्ययन, अनुसन्धान तथा ज्ञान आदान प्रदान कार्य गर्ने,
 • जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र विपद् जोखिम न्यूनिकरणका क्रियाकलापहरुको समन्वय हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने,
 • हरित अर्थतन्त्र र दिगो विकास सम्बन्धी अवधारणालाई प्रवर्द्धन गरी दिगो उपयोग एवं उत्पादन (Sustainable Consumption and Production) र Green Consumerismसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान एवं आवश्यक कार्य गर्ने ।